BG EN

История

“Це Ес Ге България” ООД /CSG Bulgaria Ltd./ е регистрирано в София през 1992 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност, чиито уставен капитал е 100 % притежание на немска фирма. От 2008 г. е преобразувано в ООД с българско участие, като мажоритарният дял на немската страна се запазва.

Предмет на дейност е комплексно обслужване и мениджмънт на сгради. Основната част от оборота и дейността на фирмата представлява услугата „Почистване на сгради”.

През целия 30-годишен период на своята делова дейност “Це Ес Ге България” ООД участва непосредствено и активно в процеса на формиране на новия за България бранш “Почистване на сгради”. В процеса на това развитие тя успешно си завоюва и отстоява лидерски позиции в този бранш.© 2012 CSG